Zezwolenie dla osoby niepełnoletniej

Ja, niżej podpisany/a

……….……………………………………..…….
jako rodzic/opiekun*

………………………………..……………….….
urodzonego/nej w dniu

…………………….……….…………………….,

wyrażam  niniejszym  zgodę,  by mój  syn/podopieczny*/moja  córka/podopieczna*  brał(a)  udział

w Urban Highline Festival podczas Carnavalu Sztukmistrzów 2019 w Lublinie w dniach 25-28 lipca.

Oświadczam,  iż  jestem  świadomym,  na  czym  polegają, chodzenie po taśmach highline,  treningi i warsztaty, oraz zapoznałem/łam się z programem i regulaminem festiwalu Urban Highline podczas Carnavalu Sztukmistrzów 2019 w Lublinie umieszczonym na stronie urbanhighline.pl.

Oświadczam  ponadto,  że  mam  świadomość,  iż  uczestnictwo w chodzeniu po taśmach highline, treningach  oraz warsztatach  obarczone  jest  ryzykiem  zaistnienia nieszczęśliwych  wypadków, tj. potłuczeń, otarć, poparzeń itp., a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu.

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  ponoszenie  takiego  ryzyka  przez  mojego syna/podopiecznego*/moją córkę/podopieczną*  i  oświadczam,  że  w  razie  zaistnienia  wypadku (który  nie  zaszedł  z  winy  organizatorów), gdzie  poszkodowaną/nym  będzie  mój syn/podopieczny*/moja córka/podopieczna*, nie będę wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec organizatorów Urban highline Festival w Lublinie.

…………………………………………………………

data i podpis

………………………………………………………..

tel. kontaktowy

* niepotrzebne skreślić