Oświadczenie | Urban Highline Festival

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż ja niżej podpisany

..………………………………………….
urodzony dnia

……………………………………………
zamieszkały w

……………………………………………………………………………………………………………,
o numerze PESEL/PASZPORTU/DOWODU OSOBISTEGO*

…………………………………………..

zapoznałem się i akceptuję Regulamin Urban Highline Festival odbywającego się w Lublinie w dniach  25-28 lipca 2019r. i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich jego postanowień.

Oświadczam,  iż ponoszę pełną odpowiedzialność za swoje działania w tym własne zdrowie, życie oraz szkody przeze mnie spowodowane, zarówno materialne i niematerialne, w tym wobec osób trzecich, podczas organizacji i trwania zawodów Urban Highline w Lublinie w dniach 25-28 lipca 2019r. W przypadku uszczerbku na moim zdrowiu jak i zdrowiu osób trzecich, będącego wynikiem mojego działania, pełną odpowiedzialność i konsekwencje za zaistniałą sytuację ponosi moją osoba.

Oświadczam, iż posiadam odpowiednie, konieczne umiejętności i udokumentowane doświadczenie, pozwalające na wzięcie udziału w zawodach. Równocześnie zaznaczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do znajdowania się przeze mnie na wysokości.

Oświadczam, że w przypadku uznania przez Organizatorów mojego zachowania za mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub zakłócające przebieg zawodów, opuszczę teren imprezy na wezwanie Organizatora lub służb ochrony.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na dokumentację fotograficzną, audio-wizualną podczas wykonywania przeze mnie przejść w ramach Urban Highline Festival. Wyrażam zgodę na  wykorzystanie mojego wizerunku oraz uzyskanych materiałów, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym Urban Highline Festival, Carnavalu Sztukmistrzów, Miasta Lublin, oraz sponsorów Urban Highline Festival 2019.

Zobowiązuję się nie wchodzić do budynków, pomiędzy którymi organizowane są zawody oraz nie uczestniczyć w zawodach  pod wpływem alkoholu, środków odurzających,  leków oznaczonych jako powodujące zaburzenia wzroku, słuchu bądź równowagi oraz innych substancji i środków, które uniemożliwiają bezpieczne wzięcie udziału w Urban Highline Festival.

Zobowiązuję się do zachowania szczególnej ostrożności podczas przebywania w obrębie terenu objętego Urban Highline Festival oraz do zachowywania się w sposób niepowodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób.

Oświadczam że podczas chodzenia po taśmie highline, nie będę posiadał przy sobie żadnych przedmiotów, które mogłyby spaść i stworzyć zagrożenie dla osób i pojazdów przebywających w pobliżu (np. portfel, odtwarzacz mp3, klucze, itp.)

LUBLIN, DNIA   ……………………….

CZYTELNY PODPIS   ……………………….
* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ